Projekt RAZEM DLA SZKOŁY

Dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w naszej szkole została doposażona PRACOWNIA  MULTIMEDIALNA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

Informujemy o wynikach rekrutacji do Projektu „Razem dla szkoły”, nr wniosku WND-RPSL.11.01.04-24-03DF/19-004, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego; w okresie od 01.05.2020 r. do 30.09.2021 r.

Numer Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami

1 / 2020 2 / 2020 3 / 2020 4 / 2020 5 / 2020
6 / 2020 7 / 2020 8 / 2020 9 / 2020 10 / 2020
11 / 2020 12 / 2020 13 / 2020 14 / 2020 15 / 2020
16 / 2020 17 / 2020 18 / 2020 19 / 2020 20 / 2020
21 / 2020 22 / 2020 23/ 2020 24 / 2020 25 / 2020
26 / 2020 27 / 2020 28 / 2020 29 / 2020 30 / 2020
31 / 2020 32 / 2020 33 / 2020 34 / 2020 35 / 2020
36 / 2020 37 / 2020 38 / 2020 39 / 2020 40 / 2020
41 / 2020 42 / 2020 43 / 2020 44 / 2020 45 / 2020
46 / 2020 47 / 2020 48 / 2020 49 / 2020 50 / 2020
51 / 2020 52 / 2020 53 / 2020 54 / 2020 55 / 2020
56 / 2020 57 / 2020 58 / 2020 59 / 2020 60 / 2020
61 / 2020 62 / 2020 63 / 2020 64 / 2020 65 / 2020
66 / 2020 67 / 2020 68 / 2020 69 / 2020 70 / 2020
71 / 2020 72 / 2020 73 / 2020 74 / 2020 75 / 2020
76 / 2020 77 / 2020 78 / 2020 79 / 2020 80 / 2020
81 / 2020 82 / 2020 83 / 2020 84 / 2020 85 /2020
86 / 2020 87 / 2020 88 / 2020 89 / 2020 90 / 2020
91 / 2020 92 /2020      

Rozpoczynamy rekrutacje do Projektu „Razem dla szkoły”, nr wniosku WND-RPSL.11.01.04-24-03DF/19-004, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego; w okresie od 01.05.2020 r. do 30.09.2021 r.

Beneficjentem Projektu jest STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI "RAZEM DLA SZKOŁY" IM. JANA PAWŁA II W ROKITNIE, a Realizatorem ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH IM. JANA PAWŁA II W ROKITNIE.

       Głównym celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w SP w Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Rokitnie, dla którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji "Razem dla Szkoły" im. Jana Pawła II w Rokitnie, umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych 42 uczniów i 29 uczennic poprzez:

- organizację zajęć przyczyniających się do wzrostu ich kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności, w tym zajęć wyrównawczych, rozwijających, kół;

-organizację zajęć specjalistycznych w formie wsparcia dla uczniów z SPE -wzrost kompetencji 21 nauczycieli (w tym 18K) w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów;

 -wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkoły, wyposażenie szkolnych pracowni i wdrożenie nowych metod kształcenia opartych na narzędziach do nauczania metodą eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Efektem projektu będzie nabycie przez uczniów pożądanych kompetencji oraz podniesienie jakości kształcenia w SP w Rokitnie.

Rekrutacja potrwa do 22 września 2020r. 

Biuro projektu: Zespoł Szkół Społecznych w Rokitnie, Rokitno 34, 42-445 Szczekociny

   

Koordynator Projektu i osoba do kontaktu w biurze projektu, pokój 39

Pani Agnieszka Pasierbińska-Bijak, tel. 791 271 581,
e-mail: pasierb@poczta.fm.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu i Rekrutacji.